Sabotaj nedir?

Bir hizmetin, bir iş kurumunun normal işleyişine mani olmaya veya bir tesisatı, bir makinayı, tesisi kullanılmaz hale getirmeye yönelmiş kasıtlı hareket ve davranış.

Askeri manada sabotaj: Tahrip etmek, korku meydana getirmek, zayıflatmak, alıkoymak gibi neticeler elde etmek maksadıyla; özellikle idare, istihsal ve ulaştırmanın çeşitli kilit noktalarına yönelmiş hareket ve teşebbüslerin bütünüdür.

Hukuki manada sabotaj: Ceza Kanunu’na sabotaj eylemleri 3038 sayılı kanunla girmiştir. Sabotaj suçları savaşta ve barışta işlenebilir. Sabotaj suçunun faili Türk vatandaşı veya yabancı tabiiyetli olabilir. Sabotaj fiillerinin mağduru Türk Devletidir. Bu suçun işlendiği yerler fabrikalar, yollar, köprüler, depolar, hava alanları vb. askeri ve sınai tesisler olabilir. Bunlardan herhangi birisinin tahribi veya kullanılmaz hale getirilmesi suçun maddi unsurunu meydana getirir. Sabotaj suçunu işleyenlere sekiz yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası verilir. Sabotajı, Harp Hukuku kurallarına göre muharip kabul edilme şartlarını taşımadan, düşman hatları gerisinde veya civarında düşmanca maksatlarla yapan şahıslar harp esiri muamelesi görmezler ve yargılanıp, idam veya hapis cezalarına mahkum edilebilirler.

Sabote etmek: Baltalamak. Bir hizmetin, bir iş kurumunun normal faaliyetine mani olmak. Bir tesisatı, makineyi veya tesisi tahrip etmek, kullanılmaz hale getirmek.

Sabote, Fransızca sabottan gelir. Sabot, Fransız çiftçilerinin giydiği tahtadan oyulma pabuçlara verilen isimdir. Bu fiilin Alman İşgali veya Sanayi Devrimi esnasında işçilerin sabotlarla makinaları tahrip etmesinden çıktığı söylenmektedir.

Sabotajcı: Bir sabotajı yapan, sabotajın faili olan kişi. Bir işi baltalayan kimse.

Sözlükte "sabotaj" ne demek?

1. Baltalama.

Sabotaj kelimesinin ingilizcesi

n. sabotage
Köken: Fransızca

Sabotaj ne demek? (Ekonomi)

(Sabotage) 1. Bir grev veya iş anlaşmazlığı sırasında sanayi tesis veya donatımının yakılması, yıkılması, zarara uğratılması ya da normal çalışmanın engellenmesi durumu. Bu gibi aşırı eylemler yasalara göre suç oluşturmaktadır. Sabotaj kavramının köken olarak, sanayi devriminin ilk dönemlerinde Fransız işçilerinin uygulamalarından kaynaklandığı sanılmaktadır. İşçiler, ayaklarındaki "sabotaj" adı verilen tahta ayakkabılarla iş anlaşmazlıklarında tekstil makinalarına zarar vermekteydiler. 2. Düşmanın savaş gücünü yıkmak veya zayıflatmak için yapılan baltalama hareketi. Yol, su şebekesi, baraj, köprü, v.s. gibi kilit durumdaki araçların sinsice tahrip edilmesi. Anarşi dönemlerinde, çeşitli karşı görüşlü gruplar, merkezi hükümeti zayıflatmak için sabotaj faaliyetlerine baş vurabilirler.

Son eklenenler